NOU EQUIP DE MICROSCOPIA PEL CONTROL DEL CICLE INTEGRAL DE L’AIGUA

El Laboratori d’Ematsa ha incorporat un nou microscopi òptic motoritzat de fluorescència que permet ampliar el ventall analític tant pel control de les captacions, l’abastament i la depuració.

Es tracta d’un microscopi òptic motoritzat de fluorescència Leica DM6B amb sistema d’anàlisis d’imatge LASX que ha suposat un gran avanç pel servei. D’entre les millores que ha aportat aquest equip en destaquen:

1. Ampliació del ventall analític del laboratori: el sistema de fluorescència que incorpora aquest microscopi ha permès posar en marxa nous mètodes de control microbiològic relacionats amb el cicle integral de l’aigua: la determinació i quantificació de cists de Giàrdia spp i oocists de Cryptosporidium spp en mostres d’aigua (mètode acreditat per ENAC segons ISO17025), o bé la quantificació de bacteris vius i morts en una mostra.

2. Optimització de mètodes analítics existents a l’àrea de biologia com per exemple la determinació d’ous de nematodes i cestodes en aigües regenerades, reduint la fatiga ocular de l’analista que realitza l’observació.

3. La incorporació d’una platina motoritzada que permet a l’equip realitzar escombrats de tota la superfície d’un cobreobjectes, ja sigui per fer recomptes automàtics de microorganismes, o bé per obtenir una macrofotografia de tota la mostra. Aquest darrer fet és molt útil en el cas d’analitzar fangs actius d’un reactor biològic d’una Edar, ja que visualitzant una sola imatge es pot saber de forma ràpida l’estat del reactor.

4. Elaboració d’informes d’observació microscòpica més detallats, amb imatges microscòpiques de millor qualitat i amb la incorporació d’elements informatius dins la imatge com poden ser escales de mesura, text, indicacions…

5. Augment de l’accessibilitat al microscopi: la motorització de molts elements del microscopi, com són el condensador, el revòlver d’objectius i el diafragma (entre d’altres), així com la utilització de tot el sistema d’anàlisi d’imatge, ha fet més fàcil l’ús d’un microscopi òptic; això ha permès la incorporació de més persones del laboratori en la realització d’anàlisis de mostres mitjançant observació microscòpica, utilitzant les diferents tècniques òptiques disponibles.

De moment, aquestes són algunes de les millores que ha incorporat aquest equip dins del Laboratori d’Ematsa, però cal dir que tot just s’ha iniciat el treball amb aquest microscopi, les possibilitats que ofereix són molt extenses i variades. Encara queda molt camí per recórrer, especialment en el camp de la microscòpia de fluorescència i de ben segur que aportarà noves eines d’informació i control que permetin oferir un millor servei dins de la gestió del cicle integral de l’aigua.

Imatge del microscopi