Residus

El laboratori d’EMATSA ofereix el servei complet d’inspecció i caracterització de residus, acreditat com a entitat d’inspecció i control i com a laboratori d’anàlisis de residus i lixiviats. Moltes indústries confien en el nostre laboratori per aquests serveis.

Es caracteritzen residus per a la seva admissió en dipòsit controlat.

Es realitzen anàlisi d’escòries siderúrgiques, per avaluar la seva possible valorització.

S’avalua qualsevol residu generat en instal·lacions de producció o gestió de residus i de les seves aigües residuals i lixiviats.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17020. Inspecció i control en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 499/EI754)
  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a laboratori en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (048 LA-RES)

SERVEIS

  • Inspecció i control d’establiments
  • Presa de mostres
  • Caracterització de residus i lixiviats
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any

EMATSA disposa de l’acreditació d’ENAC d’acord amb les normes UNE-EN ISO/IEC 17020 i UNE-EN ISO/IEC 17025 que abasten la inspecció i control de l’establiment, la recollida de mostres i els mètodes analítics de les matrius que es recullen en els seus annexos tècnics. És una garantia de confiança en els resultats facilitats pel nostre laboratori.