Aigües Regenerades

L’aigua regenerada s’utilitza habitualment per múltiples usos: industrials, municipals, agrícoles i ambientals, així com per al reg de camps de golf o la recàrrega d’aqüífers.

El laboratori d’Ematsa disposa dels mètodes analítics acreditats per assegurar la qualitat de l’aigua regenerada, d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent. Els nostres resultats són garantia de confiança per a l’usuari i pels productors.

Les nostres anàlisis abasten la totalitat de paràmetres recollits al Reial Decret 1620/2007, de 7 de desembre , pel qual s’estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17020. Inspecció i control en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 499/EI754)
  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a laboratori i entitat de control en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (048-LA-AIG-R) i (048-EC-AIG)

SERVEIS

  • Assessoria en l’elaboració dels plans d’autocontrol
  • Inspecció i control d’establiments
  • Recollida de mostres acreditada segons
  • Anàlisis de control de l’aigua
  • Lliurament de butlletins
  • Prealerta als gestors en cas d’incidència i assessorament tècnic i legal
  • Servei especialitzat en detecció i comptatge d’ous de nematodes.
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any