Declaracions de conformitat

Una vegada caracteritzat un residu d’una depuradora o de qualsevol establiment industrial, i inclòs aquest en una categoria de gestió, periòdicament cal que sigui sotmès a proves de conformitat per assegurar que s’ajusta a la seva classificació i compleix els criteris d’admissió.

Les proves de conformitat consisteixen en l’anàlisi d’un conjunt de paràmetres crítics i cal que es duguin a terme periòdicament. El Laboratori d’EMATSA és una Entitat d’Inspecció i Control acreditada per dur a terme aquesta, planificació, inspecció, presa de mostres i declaració de conformitat.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025
  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17020

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a laboratori en l’àmbit del control i caracterització dels residus i lixiviats. (048-LA-RES)

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a entitat de control en l’àmbit del control i caracterització dels residus i lixiviats. (048-EC-RES)

SERVEIS

  • Inspecció d’establiments industrials
  • Inspecció de residus industrials i altres
  • Presa de mostres
  • Caracterització