Bany: Piscines i Marines

AIGÜES DE BANY. PISCINES I MARINES

Per al laboratori d’Ematsa, és essencial la tranquil·litat i la confiança que pugui sentir el gestor d’un parc aquàtic, piscines, SPA, platges o instal·lació d’aigua de bany siguin quines siguin les seves dimensions.  Anualment duem a terme centenars de serveis de control de qualitat per a aigües de bany de molts clients que any rere any confien en nosaltres.

El laboratori d’EMATSA està acreditat per a fer un programa complet de control de qualitat de l’aigua de piscina. Les característiques dels mètodes d’assaig que emprem permeten comprovar el compliment dels valors paramètrics recollits en l’Annex I del RD 742/2013

ACREDITACIONS I HOMOLOGACIONS

  • Presa de mostres i anàlisis acreditades per UNE-EN ISO/IEC17025. (Annex tècnic núm. 142/LE354)
  • El Laboratori està inscrit als registres de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA 027-95

SERVEIS

  • Elaboració del Pla d’Autocontrol. (RD 742/2013  + DECRET 95/2000)   +
  • Recollida de mostres en instal·lacions. (RD 742/2013  + DECRET 95/2000)   +
  • Anàlisis de control de l’aigua i de l’aire acreditats.
  • Lliurament de butlletins de resultats per a exposició pública.
  • Prealerta als gestors en cas d’incidència i assessorament tècnic/legal.
  • Recollida de mostres i anàlisis acreditades per aigües marines. (D 1341/2007, d’11 d’octubre) 

El laboratori d’EMATSA, és un referent com a laboratori especialitzat en el control de l’aigua. Des de fa 25 anys proporciona assessorament tècnic, legal i serveis d’enginyeria relacionats amb el cicle integral de l’aigua.