Presa de mostra acreditada

Uns dels processos més delicats en la determinació d’un resultat analític és la presa de mostres.

La presa de mostres a analitzar és un procés acurat que ha d’estar totalment professionalitzat, fent servir metodologia específica i personal convenientment format que eviti contaminacions creuades, una conservació incorrecta de la mostra o un temps excessiu entre la seva presa i l’anàlisi.

Des de fa més de 25 anys el laboratori d’EMATSA disposa de personal convenientment format, altament capacitat i equipat amb els mitjans i les eines imprescindibles per prendre mostres en les condicions més adients.

Els processos del laboratori d’Ematsa han estat validats per la norma UNE-EN ISO/IEC 17025 i des del 2002 el laboratori d’EMATSA té també acreditada la metodologia de presa de mostres.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025
  • Salut pública: LSAA-027-95
  • Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores: 48-EC-AIG-PMF  i 48-EC-AIG-PMM , entitat de control i presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i la gestió dels abocaments (aigües superficials, costaneres i subterrànies)

SERVEIS

  • Presa de mostres d’aigua, residus, etc.
  • Determinació de cabals
  • Mesures en camp acreditades