Prepotables i captacions

Un dels dubtes habituals és saber amb certesa si una determinada aigua es pot destinar al consum humà. Des del laboratori d’Ematsa es pot portar a terme un mostreig, una anàlisi i lliurar resultats acreditats a l’usuari per tal que pugui usar la seva aigua amb absoluta certesa sobre la seva qualitat.

El Laboratori té disponibles les eines necessàries per a la presa de mostres en pous i sondatges de captació.

ACREDITACIONS I HOMOLOGACIONS

Presa de mostres i anàlisis acreditades per UNE-EN ISO/IEC17025. (Annex tècnic núm. 142/LE354)

El Laboratori està inscrit al registre de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA 027-95

SERVEIS

  • Recollida de mostres en captacions superficials i pous acreditada.
  • Anàlisis de control de l’aigua acreditada (RD1514/2009)
  • Lliurament de butlletins de resultats per a exposició pública.
  • Prealerta als gestors en cas d’incidència i assessorament tècnic i legal.