Inspecció d’Aigües residuals

El laboratori d’EMATSA és entitat inspectora acreditada per ENAC, segons norma UNE-EN ISO/IEC 17020.

Es duen a terme inspeccions en indústries per la caracterització dels abocaments industrials tant com a mesura reglamentària, preventiva, o de control de procés.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC17025
  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17020

Llistat de documents normatius, GEN_02, front els quals l’entitat d’inspecció i control declara conformitat.

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments. (048-LA-AIG-R)

Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a entitat de control en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments. (048-EC-AIG-R)

SERVEIS

  • Inspecció d’establiments industrials
  • Presa de mostres d’aigua
  • Determinació de cabals
  • Mesures en camp acreditades