Envasades

AIGÜES ENVASADES PER A CONSUM HUMÀ

El laboratori d’Ematsa disposa dels mètodes analítics acreditats per a assegurar la qualitat de l’aigua envasada per consum humà, d’acord amb l’establert a la normativa vigent. Els nostres resultats són garantia de fiabilitat i confiança per al consumidor. 

  • RD 1799/2010, de 30 de desembre , pel qual es regula el procés d’elaboració i comercialització d’aigües preparades envasades per al consum humà.
  • RD 1798/2010, de 30 de desembre , pel qual es regula l’explotació i comercialització d’aigües minerals naturals i aigües de fonts naturals envasades per al consum humà.

 ACREDITACIONS I HOMOLOGACIONS 

  • Presa de mostres i anàlisis acreditats per UNE-EN ISO/IEC17025. (Annex tècnic núm. 142/LE354)
  • Inscrits al registres de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA 027-95

 SERVEIS 

  •  Assessoria en l’elaboració dels plans d’autocontrol. 
  • Recollida de mostres acreditada. 
  • Anàlisis de control de l’aigua acreditada. 
  • Lliurament de butlletins de resultats per a exposició pública. 
  • Prealerta als gestors en cas d’incidència i assessorament tècnic i legal.