Abastament

AIGÜES DE CONSUM HUMÀ

GARANTIA SANITÀRIA. FIABILITAT, CONFIDENCIALITAT I QUALITAT

Després de 20 anys duent a terme anàlisi d’aigua per a clients externs, més de 150 municipis i gestors del servei d’aigua de Catalunya confien el control analític del seu abastament d’aigua al nostre laboratori. Diàriament prenem mostres i analitzem l’aigua per a ús de boca de més de 450.000 persones.

Ematsa dissenya un pla de control que contempla els punts més adients per a la presa de mostres, la seva freqüència idònia, la durada del mostreig així com les determinacions analítiques que cal realitzar. A través de personal especialitzat es prenen mostres que posteriorment s’analitzen i es lliuren puntualment al client amb total confidencialitat. Els nostres mètodes analítics estan acreditats i disposen de les autoritzacions sanitàries que ens avalen davant l’administració pública.

 ACREDITACIONS I HOMOLOGACIONS 

  • Presa de mostres i anàlisis acreditades per UNE-EN ISO/IEC17025. (Annex tècnic núm. 142/LE354)
  • Inscrits al registre de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA 027-95

 SERVEIS 

  • Elaboració del Pla Analític d’Autocontrol (RD 140/2003, RD 902/2018 i RD314/2016)
  • Recollida de mostres i anàlisis en camp acreditades. 
  • Anàlisis organolèptiques, de control, complets i d’aixeta del consumidor de l’aigua de consum humà acreditats  
  • Prealerta als gestors en cas d’incidència. Assessorament tècnic i legal.
  • Càrrega de dades a SINAC (OM SCO/1591/2005)
  • Realització dels Plans Sanitaris de l’Aigua (PSA) (RD 902/2018)
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any