Parasitologia ambiental

PARASITOLOGIA AMBIENTAL

  • Ous de nematodes i cestodes
  • Giàrdia
  • Cryptosporidum

El recompte de paràsits a l’aigua reciclada, de reg, etc. és un paràmetre que cada vegada és més limitatiu i les autoritats sanitàries posen més èmfasi en el seu control.

El laboratori d’EMATSA fa més de 20 anys que treballa en aquest camp, i disposa tant dels mitjans microscòpics més avançats com dels procediments d’acreditació de les seves determinacions.

ACREDITACIONS

  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)
  • Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (048-LA-AIG-R)

SERVEIS

  • Presa de mostres
  • Detecció i comptatge d’ous de nematodes i cestodes
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any