Vaixells

AUTOCONTROL EN VAIXELLS

El laboratori EMATSA, empresa que controla el cicle integral de l’aigua a Tarragona, és un referent en la presa de mostres i anàlisi de l’aigua i el medi ambient. El laboratori està acreditat per la norma internacional ISO 17025 des de 1998.

El Laboratori proporciona el servei de mostreig, anàlisi i assessorament tècnic d’acord amb la normativa sanitària internacional, “Handbook for inspection of ships and issuance of ship sanitation certificates” WHO

El Laboratori pot realitzar pressupostos ajustats a la tipologia de vaixell garantint l’absoluta confidencialitat, fiabilitat i qualitat dels resultats.

ACREDITACIONS I HOMOLOGACIONS

  • Presa de mostres i anàlisis acreditades per UNE-EN ISO/IEC17025. (Annex tècnic núm. 142/LE354)
  • El Laboratori està inscrit al registre de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA 027-95

SERVEIS

  • Aigua potable
  • Piscines i SPA
  • Aigües marines.
  • Legionel·la
  • Aigües residuals.
  • Residus.