Aigües Subterrànies

CONTROL D’AIGÜES SUBTERRÀNIES (POUS I PIEZÒMETRES)

Les aigües subterrànies s’empren de forma habitual per una gran varietat d’usos, com ara consum d’aigua potable, ús industrial, agrícola, oci, etc. El coneixement de les seves característiques és bàsic per determinar correctament si la seva aplicació és apta, o cal alguna mena de tractament per assolir la qualitat requerida.

D’altra banda, les mateixes aigües subterrànies poden ser susceptibles de contaminació o control ambiental, tal com determina la normativa vigent. La mesura i seguiment de la contaminació de piezòmetres i lixiviats és essencial per protegir sòls i aqüífers.

El laboratori d’Ematsa pren mostres i analitza amb precisió i fiabilitat els paràmetres necessaris per a la caracterització de l’aigua des de fa més de 25 anys.

ACREDITACIONS

  • Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya: LSAA-027-95
  • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)
  • Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com entitat de control i presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments pels camps d’actuació d’aigües superficials, costaneres i subterrànies (048 EC-AIG)

SERVEIS

  • Presa de mostres en pous, piezòmetres i lixiviats
  • Anàlisis de control de l’aigua
  • Determinacions in situ
  • Lliurament de butlletins
  • Prealerta als gestors en cas d’incidència i assessorament tècnic i legal
  • Servei d’urgència analítica 365 dies/any