Inspeccions de clavegueram

El coneixement de l’interior de les canonades de clavegueram és un element bàsic per diagnosticar patologies de manteniment que posin en risc la integritat de tubs i pous, i detectar incidències que provoquin obturacions. Està especialment indicada la inspecció prèvia a la recepció definitiva d’una obra o una nova xarxa.

EMATSA disposa de càmeres robots de tipus lleuger i convencional que permeten inspeccions d’alta tecnologia. Durant les revisions es fan informes detallats de les incidències i patologies detectades. Això permet fer valoracions prèvies abans d’iniciar qualsevol mena d’obra i permet preveure’n i optimitzar-ne les costes.

ACREDITACIONS I CERTIFICACIONS

  • UNE-EN ISO/IEC 9001

SERVEIS

  • Inspecció de l’interior del clavegueram mitjançant càmera robotitzada
  • Lliurament de vídeos de la inspecció més un informe amb les deficiències trobades.
  • Digitalització de xarxes i informes tècnics