Protecció de dades

Informació sobre protecció de dades personals

L’àmbit d’aquesta política de privacitat s’aplicarà només a les dades recollides a través d’aquest web.

Responsable del tractament de les dades personals

El tractament de les dades personals recollides mitjançant en aquest lloc web, així com d’aquells que es recullin com a conseqüència de la gestió de les consultes, sol·licituds o incidències que es plantegin, serà responsabilitat de l’Empresa Municipal Mixta d’Aigües de Tarragona, SA (en endavant, EMATSA), amb domicili a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, CP 43007 de Tarragona, amb NIF A43049956.

Finalitat i termini del tractament

Les dades personals recollides es tractaran amb la finalitat de gestionar les consultes, sol·licituds o incidències que es plantegin per mitjà de la pàgina web (accés clients), permetent als clients l’extracció dels seus assajos analítics i informes.

Les dades personals seran tractades per a les finalitats anteriors, mentre siguin necessaris per a la gestió de les consultes, sol·licituds o incidències relacionades amb un contracte entre l’interessa i EMATSA, seran tractades mentre duri la relació contractual.

En els supòsits anteriors, quan finalitzin els períodes indicats, les dades personals es conservaran bloquejades durant el període en que es puguin derivar qualsevol responsabilitat de l’execució del contracte. Quan expirin aquestes responsabilitats, les dades personals seran eliminades de forma definitiva.

Legitimació per al tractament de dades

El tractament de dades personals per a les finalitats referides és necessari per mantenir la relació contractual entre EMATSA i els seus clients.

Mesures de seguretat

S’han implantat les mesures tècniques i organitzatives adequades per garantir la seguretat de les dades personals i evitar la seva destrucció, pèrdua, accés il·lícit o alteració il·lícita.

Així mateix, les dades personals seran tractades de manera confidencial.

Cessió de dades personals a tercers

Les dades personals no es comunicaran a tercers, llevat que sigui necessari per a complir les obligacions que corresponguin. Tanmateix, EMATSA compta amb diversos proveïdors que l’assisteixen en l’execució de diferents tasques relacionades amb el tractament de dades personals.

Drets dels interessats

Els interessats disposen dels drets en matèria de protecció de dades següents:

– Dret d’accés, mitjançant el qual es podrà consultar quines dades personals té EMATSA de l’interessat

– Dret de rectificació, mitjançant el qual es podrà sol·licitar la modificació de les dades personals de l’interessat quan siguin inexactes.

– Dret d’oposició, mitjançant el qual es podrà sol·licitar que no es tractin les dades personals de l’interessat, si escau.

– Dret de supressió, mitjançant el qual es podrà sol·licitar l’eliminació de les dades personals de l’interessat, quan escaigui.

– Dret de limitació, mitjançant el qual es podrà sol·licitar la limitació en el tractament de les dades personals, si escau.

– Dret de portabilitat, mitjançant el qual es podrà sol·licitar el lliurament, en un format informàtic, de la informació que es disposi de l’interessat, o la seva transmissió a un altre responsable.

Per exercir els anteriors drets n’hi haurà prou amb que el client enviï una sol·licitud per qualsevol dels següents mitjans:

  • Adreçant un escrit per correu postal a l’adreça: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, s/n, 43007 Tarragona.
  • Mitjançant correu electrònic a l’adreça notificacions@ematsa.cat
  • L’interessat haurà d’aportar fotocòpia de l’DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat. En cas que s’actuï mitjançant representació legal haurà d’aportar, a més, DNI i document acreditatiu de la representació.

Si té qualsevol dubte o queixa sobre el tractament de la informació personal, pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades d’EMATSA mitjançant els següents punts de contacte:

– Correu electrònic: dpd@ematsa.cat

– Correu postal: Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau s/n, 43007 Tarragona, a l’atenció del delegat de protecció de dades.

– Telèfon: 977 250 912

En tot cas, com a afectat o interessat, es pot presentar una denúncia davant l’autoritat de protecció de dades competent, en aquest cas, l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.