Diàlisi

La qualitat de l’aigua per hemodiàlisi és essencial a l’hora de prevenir complicacions. Ematsa posarà a disposició dels serveis responsables d’aquests tractaments resultats fiables, realitzats en un termini breu, totalment confidencials i acreditats.

EMATSA disposa de l’acreditació d’ENAC que inclou els paràmetres d’anàlisi per a aigües pures i ultrapures. És una garantia de confiança en els resultats facilitats pel nostre laboratori.

ACREDITACIONS I HOMOLOGACIONS

  • Presa de mostres i anàlisi acreditades per UNE-EN ISO / IEC17025. (Annex tècnic núm. 142/LE354)
  • Laboratori inscrit en els registres de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya amb el número  LSAA 027-95

SERVEIS

  • Anàlisi d’aigua pura i ultrapura d’acord amb els requeriments de la norma UNE-EN-ISO 23500-3:2019
  • Anàlisi del cicle de producció des de l’aigua d’aportació fins a l’aigua tractada.
  • Assistència tècnica sobre qualitat de l’aigua.