Reconeixements

Creiem que el client que contracti els serveis del nostre laboratori ha de disposar del resultats fiables i  de qualitat. Des de l’origen van decidir posar al seu servei l’acreditació per les normes internacionals ISO 17025 i ISO 17020, i disposem d’un gran nombre d’habilitacions per tal que les anàlisis elaborades siguin admeses davant de l’administració pública. L’acreditació, la certificació i l’homologació representen el reconeixement de la competència tècnica i garantia de servei del nostre Laboratori.

ACREDITACIONS:

 • UNE-EN ISO 17025: 2017 per la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC per aigües i medi ambient
 • UNE-EN ISO 17020: 2012 per la Entidad Nacional de Acreditación, ENAC per inspeccions en l’àrea mediambiental

CERTIFICACIONS:

 • ISO 9001:2015. Sistema de gestió de la qualitat
 • ISO 14001:2015. Gestió ambiental
 • ISO 22000:2018. Seguretat alimentària
 • ISO 50001:2018. Gestió energètica
 • ISO 45001:2018. Gestió de la seguretat i salut laboral
 • Certificat BEQUAL. Inclusió i la RSE-D

HOMOLOGACIONS, AUTORITZACIONS I REGISTRES:

 • Habilitacions de l’oficina d’acreditació d’Entitats Col·laboradores de la Generalitat de Catalunya:
  • Com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (048-LA-AIG-R)
  • Com a laboratori en l’àmbit del control i de la caracterització dels residus i dels lixiviats (048 LA-RES)
  • Com a entitat de control i presa de mostres en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de la qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments pels camps d’actuació d’aigües superficials, costaneres i subterrànies (048 EC-AIG)
  • Com a entitat de control i presa de mostres en l’àmbit de la inspecció d’instal·lacions de producció i gestió de residus, dipòsits controlats i presa de mostra de residus, lixiviats i aigües (048-EC-RES)
 • Reconeixement pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (núm: 507)
 • Acreditació pel Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (núm: 249)
 • Inscripció en el registre de l’Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya com a laboratori acreditat (núm: LSAA-027-95)
 • Registre al cens de Laboratoris del Ministerio de Sanidad y Consumo. Dirección General de Salud Pública
 • Entitat col·laboradora de la Autoridad Hidráulica por el Ministerio de Medio Ambiente
 • Acreditació d’EMATSA com a Inspectors de la xarxa municipal de clavegueram per l’Ajuntament de Tarragona