Aigües Residuals / Abocaments

Molts gestors es troben sovint amb la necessitat de caracteritzar els seus efluents d’aigua residual i de procés. La seva qualitat afecta múltiples àmbits com la determinació del cànon o fer un seguiment de procés o ambiental.

El nostre laboratori és un referent d’absoluta confiança en la presa de mostres i anàlisis especialitzat en el control de l’aigua i analítica vinculada al medi ambient. Fa 25 anys que proporcionem assessorament tècnic, legal així com serveis d’enginyeria relacionats amb el cicle integral de l’aigua.

ACREDITACIONS

 • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17020. Inspecció i control en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 499/EI754)
 • ENAC: UNE-EN ISO/IEC 17025. Presa de mostres i anàlisi en l’àmbit mediambiental (Annex tècnic Núm. 142/LE354)
 • Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a laboratori en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (048-LA-AIG-R)
 • Oficina d’Acreditació d’Entitats Col·laboradores com a Entitat de Control en l’àmbit sectorial del control i la vigilància de qualitat de les masses d’aigua i gestió dels abocaments (048-EC-AIG-R)

SERVEIS

 • Inspecció i control d’establiments
 • Presa de mostres
 • Determinació analítica de mostres d’aigües residuals
 • Determinació analítica de mostres d’aigua de procés
 • Determinació analítica de mostres d’EDARs
 • Determinació analítica mostres d’aigua continental
 • Servei d’urgència analítica 365 dies/any

EMATSA disposa de l’acreditació d’ENAC d’acord amb les normes UNE-EN ISO/IEC 17020 i UNE-EN ISO/IEC 17025 que abasten la inspecció i control de l’establiment, la recollida de mostres i els mètodes analítics de les matrius que es recullen en els seus annexos tècnics. És una garantia de confiança en els resultats facilitats pel nostre laboratori.