Preanalítica

preanalitica

El Laboratori d’EMATSA està organitzat per a poder atendre als nostres clients tots els dies de l’any, les 24 hores, amb serveis de guàrdia de laboratori i de mostreig a camp.

L’equip humà del Laboratori d’EMATSA té la capacitat d’assessorar i resoldre les inquietuts dels nostres clients. Totes les etapes prèvies a la recepció de la mostra al nostre Laboratori són tan importants com el resultat analític final obtingut.

Es per això que tot procés analític comptarà amb les següents fases operatives prèvies:

 • Definició de les necessitats del client i assessorament a nivell tècnic i legislatiu.
 • Realització d’un pla de recollida de mostres que contempli els punts més adequats per a la presa de mostres, la freqüència i durada del mostreig i les determinacions analítiques a realitzar.
 • Edició d’un pressupost econòmic en el qual s’especifiquen les feines que es portaran a terme, el volum necessari de mostra, el tipus d’envàs més adient i els terminis previstos per al lliurament de resultats. Tanmateix, s’indicaran les acreditacions de cada concepte.
 • Presa de mostres:
  • El Laboratori s’encarrega de la presa de mostres. EMATSA disposa de l’acreditació contra la Norma ISO/IEC 17025. Els nostres tècnics de camp tenen una àmplia i reconeguda experiència en el mostreig i disposen de vehicles especialment adaptats per al treball en camp, així com d’equips de treball especialitzats i per a l’analítica “in situ”. Si el client ho sol•licita, també podem subministrar-li els envasos i l’assistència tècnica necessaris per a que sigui ell mateix qui realitzi la presa de mostres i posteriorment ens enviï les mostres al Laboratori.
  • Disposem també d’una embarcació ràpida, personal qualificat i equips específics de mesura i presa de mostres en medi marí.
   Si el client ho sol•licita, localitzarem els punts de mostreig amb GPS i realitzarem fotografies per a una correcta identificació del punt de presa de mostra.
 • Transport de les mostres al Laboratori: els nostres vehicles disposen d’equips refrigerats d’emmagatzematge per a mantenir inalterades les característiques de la mostra obtinguda a camp, de manera que la mostra arriba al Laboratori en condicions òptimes.
 • Recepció de les mostres al Laboratori. El sistema informatitzat de gestió de mostres, identifica la mostra amb un codi inequívoc que permet mantenir la traçabilitat durant tot el procés analític i garanteix el seu anonimat i la confidencialitat de la informació tant per als analistes como per a persones alienes al laboratori.