Postanalítica

postanalitica2

L’acreditació del Laboratori d’EMATSA contra la Norma ISO/IEC 17025 avala la competència tècnica de la seva activitat analítica i de camp i té com a objectiu aconseguir una millora continuada dels seus mètodes, proporcionant al client el màxim grau de satisfacció.

  • Cada mètode d’assaig està suportat per un pla de control de qualitat per tal d’assegurar l’exactitud i veracitat dels resultats analítics obtinguts: utilització de materials de referència certificats, participació en exercicis d’intercomparació, controls interns amb patrons de control, repetició de mostres o anàlisi de blancs.
  • Els equips emprats estan subjectes a un Pla de Manteniment i de Calibratge amb la finalitat d’assegurar el seu correcte funcionament i garantir els resultats analítics.
  • Els resultats analítics són validats per personal qualificat abans de ser remesos al client.

COMUNICACIÓ DE RESULTATS I SERVEI POSTANALÍTIC

El nostre sistema LIMS emet l’informe d’assaig que és enviat al client:

  • L’informe, en format pdf, és enviat a la direcció de correu electrònic facilitada pel client o, si ho sol·licita, per sistemes tradicionals (fax o correu ordinari).
  • Els resultats poden ser enviats també en un fitxer Excel per tal de facilitar al client el tractament posterior de les dades analítiques.
  • Per als controls analítics a les aigües de consum públic, el Laboratori posa a disposició del client la possibilitat de rebre el fitxer de bescanvi de dades per al Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC).
  • El client disposa en tot moment de l’assessorament dels nostres tècnics qualificats per a interpretar resultats i resoldre les inquietuts que puguin sorgir.
  • En els casos en que es produeixin incidències o incompliments de la legislació, el Laboratori disposa d’una sistemàtica per a informar ràpidament al client per a que pugui adoptar les mesures que es considerin oportunes. EMATSA posa a disposició dels seus clients un servei de guàrdia de laboratori i de mostreig a camp, les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, per a poder cobrir les necessitats que es puguin presentar.