Acreditacions

Què és la norma ISO 17025?

L’UNE-EN ISO/IEC 17025 és una norma creada l’any 2000 per l’Organització ISO (International Organization for Standardization). El seu objectiu és acreditar que els laboratoris d’assaig disposen d’un sistema de gestió de qualitat, són tècnicament competents i són capaços de generar resultats tècnicament vàlids. Una entitat d’acreditació, actuant com a tercera part independent, és l’encarregada de certificar l’operativa, els procediments i els resultats del laboratori d’acord amb els estàndards fixats per la norma. A Catalunya/Espanya aquesta entitat és ENAC.

ISO 17025. En què m’afecta?

Són moltes les ocasions en què es requereix els serveis d’un laboratori d’assajos: el control de l’aigua de consum humà, el control de piscines, la caracterització d’abocaments, el control de legionel·la, o investigar la qualitat físico-química d’un pou, per posar només alguns exemples. Cal que els resultats siguin absolutament rigorosos i que qualsevol administració pública els reconegui com a vàlids. L’acreditació ISO 17025 assegura que els resultats facilitats pel laboratori són fiables i de confiança.

Tots els laboratoris estan acreditats?

No. El laboratori d’Ematsa fa més de 20 anys que compta amb l’acreditació UNE-EN ISO 17025 per la “Entidad Nacional de Acreditación, ENAC“.

La ISO 17025 és una norma internacional que reconeix la implantació d’un sistema de gestió de qualitat i demostra la competència tècnica del Laboratori. Aconseguir l’acreditació suposa acomplir amb els estàndards que fixa la norma i s’acredita a través d’una auditoria realitzada per tercera part. En el cas de l’ISO 17025, aquesta entitat és ENAC.

Altres sistemes de qualitat com la ISO 9001 només certifiquen que el sistema de gestió intern està protocol·litzat, però no els seus mètodes i resultats.

Presa de mostres i assajos en el sector mediambiental.

  • Títol d’acreditació LE354
  • Annex Tècnic núm. 142/LE354

Anàlisis toxicològiques i forenses

  • Títol d’acreditació LE354
  • Annex Tècnic núm. 142/LE1618

El Laboratori d’Ematsa ha estat recentment acreditat segons UNE-EN ISO/IEC 17020 per ENAC per la realització d’inspeccions mediambientals d’aigües residuals i residus.

  • Títol d’acreditació EI754
  • Annex Tècnic núm. 499/EI754