Residus industrials, llots, sòls i sediments

residuos

  • Caracteritzacions s/Decret 69/2009 (residus inerts, no especials o especials).
    • Paràmetres en residu: aspecte, color, olor, pèrdua a 105ºC, pèrdua a 550ºC (LOI), punt d’inflamació, TOC (en sòlids), BTEX, PCB’s, olis minerals (C10-C40), PAH’s, test de lixiviació (UNE-EN 12457-4), substàncies lipòfiles i substàncies lipòfiles insaponificables.
    • Paràmetres en lixiviat: pH (final), conductivitat (final), COD, metalls (As, Ba, Cd, Cu, Cr total, Hg, Ni, Mo, Pb, Sb, Se i Zn), sòlids totals dissolts (STD), fluorurs, clorurs, sulfats i índex de fenols.
  • Valorització energètica: poder calorífic superior i inferior, clor total, sofre total, fluor total, cendres, PCB’s, metalls (Sb, As, Cd, Co, Cu, Cr total, Sn, Mn, Ni, Pb, Tl, V i Hg).
  • Caracterització llots sector agrari (RD1310/1990 i criteris ARC): pH (1:5), conductivitat (1:5), matèria seca, matèria orgànica, nitrogen orgànic (kjeldahl), nitrogen amoniacal, nitrogen total, relació C/N, fòsfor total, Ca, Na, K, Mg, Fe, metalls (Cd, Cu, Cr total, Ni, Pb, Zn i Hg).
  • Caracterització de sòls: pH, conductivitat, carbonats totals, capacitat de bescanvi catiònic, anàlisis granulomètric. Estudis de lixiviació. Estudis de toxicitat en sòls (OCDE 208: assaig d’emergència i creixement de llavors en plantes terrestres) i en lixiviats DIN-38414 de sòls (OCDE 202: assaig d’inhibició de la mobilitat en Daphnia magna).
  • Presa de mostres i caracterització de sediments marins i biota.