Nova Directiva sobre Aigües de consum humà

Aprovada la nova Directiva sobre Aigües de consum humà

La nova regulació modifica substancialment el seguiment de l’aigua, establint criteris d’identificació i control i gestió del risc per tot el cicle de l’aigua, des de la captació, tota la xarxa de subministrament, i fins a arribar al punt de consum. Estableix criteris d’eficiència, inclou nous contaminants i límits paramètrics. La nova Directiva incideix especialment en aspectes com la transparència i l’accés de la informació al ciutadà.

Els Estats membres garantiran que els laboratoris o les parts contractades per laboratoris apliquin pràctiques de gestió de la qualitat conformes norma EN ISO/IEC 17025. El laboratori d’EMATSA, està treballant intensament per preparar-se amb antelació suficient i prestar els serveis necessaris d’acord amb els estàndards de la Directiva d’aigües de consum humà.