Espectrofotometries

espectrofotometria

Determinacions de microcontaminants inorgànics:

 • Metalls i elements no metàl·lics per ICP
 • Mercuri per absorció atòmica-vapor fred (FIMS)
 • Substàncies perilloses de les llistes I i II i substàncies prioritàries indicades a la Directiva Marc de l’Aigua

Determinacions de contaminants orgànics:

 • TOC
 • Hidrocarburs dissolts i emulsionats
 • Olis i greixos per infraroigs
 • Tensoactius aniònics

Determinacions convencionals:

 • Clor lliure, clor total
 • Abs254
 • Color
 • Sílice, nitrits, nitrats, amoni, sulfats, ortofosfats, fòsfor total
 • Cianurs lliures i cianurs totals
 • Sulfurs lliures i sulfurs totals
 • Formaldehid
 • Índex de fenols
 • Microcistina
 • Àcid isocianúric
 • Brom
 • Cloramines
 • Clorofil·les

Equipament més rellevant:

 • Espectròmetre ICP-MS amb sistema OCR
 • Espectròmetre ICP-AES amb generador d’hidrurs i nebulitzador ultrasònic
 • Espectròmetre d’absorció atòmica amb injecció de flux per a anàlisi de mercuri
 • Analitzador de TOC
 • Espectrofotòmetre d’infraroigs (FT-IR)
 • Digestor per microones
 • Espectrofotòmetres UV-Vis
 • Analitzador automatitzat de fòsfor
 • Analitzador automatitzat de nitrogen
 • Espectrofotòmetre de flux segmentat
 • Espectrofotòmetre discret automatitzat multiparamètric