Cromatografies

cromatografia

Determinacions de compostos orgànics:

 • Trihalometans
 • Compostos orgànics volàtils (VOC’s)
 • Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPA’s)
 • Plaguicides:
  • Organoclorats
  • Organofosforats
  • Organonitrogenats (triazines)
 • Polibromodifenilèters (PBDE’s)
 • Bifenils policlorats (PCB’s)
 • Geosmina i 2-metilisoborneol
 • Hidrocarburs C10-C40. Identificació dels productes petrolífers causants de contaminació (gasolina, querosè, dièsel, oli de motor…)
 • Ftalats
 • Nonil i octilfenols
 • Compostos de Butilestany
 • Substàncies perilloses de les llistes I i II i substàncies prioritàries indicades a la Directiva Marc de l’Aigua

Determinacions de compostos inorgànics:

 • Fluorurs, Clorurs, Clorits, Bromats, Bromurs, Sulfats, Nitrats

Equipament més rellevant:

 • Cromatògraf iònic amb sistema de supressió química
 • Cromatògrafs de gasos acoblats a detectors de masses selectius (GC/MS)
 • Sistema d’injecció Head-Space
 • Analitzador Close Loop Stripping
 • Sistema d’extracció SBSE (twister)
 • Sistema de producció d’aigua ultrapura