Altres determinacions

postanalitica

Electrometries:

 • pH, Conductivitat
 • Potencial redox
 • Fluorurs
 • AOX

Volumetries:

 • Oxidabilitat
 • DQO
 • Alcalinitat
 • Clorurs
 • Amoni
 • Nitrogen total kjeldahl (NTK)

Gravimetries:

 • Residu sec a diferents temperatures
 • Sòlids en suspensió

Nefelometries:

 • Terbolesa

Altres determinacions:

 • DBO
 • Matèries inhibidores
 • Punt d’inflamació