18 juny2010

EMATSA ES CONVERTEIX EN LA SEGONA COMPANYIA D’AIGÜES EN OBTENIR LA CERTIFICACIÓ INTERNACIONAL ISO 22.000 QUE GARANTEIX LA GESTIÓ DEL RISC PER LA INNOCUÏTAT DE L’AIGUA POTABLE

foto_ematsa_ISO_22000Ematsa serà la segona companyia d’aigua d’Espanya (darrere d’Aigües de Barcelona) en obtenir la certificació internacional ISO 22.000, de gestió de la innocuïtat de l’aigua potable, per la gestió d’un abastament. D’aquesta manera, Ematsa s’anticipa a les exigències legals del futur amb la certificació dels processos de producció i distribució d’aigua urbana, d’acord amb els criteris aplicables en la indústria alimentària.

La norma ISO 22.000, desenvolupada pel Comitè Tècnic per a Productes Alimentaris ISO TC 34 i aprovada l’any 2005 incorpora els conceptes d’Anàlisi de Perills i Punts de Control Crítics de seguretat alimentària en un estàndard certificable i reconegut internacionalment, suposant en aquest sentit un avanç clar respecte a la resta de models. Es tracta, doncs, d’un estàndard global desenvolupat per l’organització amb reconeixement internacional: la International Organization for Standardization (ISO).

És per això que aquest criteri de gestió s’ha anat implantant en indústries alimentàries de referència i, molt recentment, s’ha començat a introduir també en alguns abastaments d’aigua de consum humà entre els quals destaca a nivell mundial la implantació duta a terme per AGBAR (accionista d’EMATSA) a la ciutat de Barcelona atès que constitueix la primera certificació a Espanya d’un gran abastament que contempla tot l’àmbit del subministrament.

La norma ISO 22.000, desenvolupada pel Comitè Tècnic per a Productes Alimentaris ISO TC 34 i aprovada l’any 2005, incorpora per primera vegada els conceptes APPCC en un estàndard global certificable, reconegut internacionalment i que és completament integrable amb altres sistemes de gestió.

Importància d’aquesta certificació
L’enorme transcendència del control sanitari de les aigües de consum humà ha fet créixer entre les diferents administracions (Europees, estatals i autonòmiques) la necessitat d’establir marcs legals més exhaustius amb els criteris tècnics i sanitaris necessaris per garantir la qualitat de l’aigua subministrada. Mostra d’aquestes normatives són la Directiva 98/83 / CE (i la seva predecessora 80/778 CEE) així com les seves corresponents transposicions.

EMATSA ja té implantats sistemes de gestió de qualitat segons ISO 9001: 2008, de Gestió Ambiental segons ISO 14001: 2004, de prevenció de riscos laborals segons el model OHSAS 2007. A partir d’aquest moment el sistema de gestió del risc sanitari de l’aigua treballarà de manera integrada amb la resta de sistemes aportant un enorme valor afegit en forma de garantia de la qualitat sanitària de l’aigua subministrada.